rates 2018High seasonAverage seasonLow season
Personperson255,90 € / day 5,00 € / day 4,50 € / day
Boy children 4,35 € / day3,70 € / day3,25 € / day
Carcar4,60 € / day
3,90 € / day3,45 € / day
Caravancaravan 6,30 € / day5,35 € / day4,75 € / day
Mobile homecamper 6,85 € / day5,85 € / day5,15 € / day
Storetent1 4,60 € / day
3,90 € / day3,45 € / day
Motorcyclesmotion 4,00 € / day3,40 € / day3,00 € / day
220 V 6Aelectricity 4,20 € / day
3,60 € / day3,15 € / day
Dogdog no feeno feeno fee
Portionplot caravan 13,00 € / day12,00 € / day10,00 € / day